Dózsa Gergely Senior Coach

(LTC), Vezetői coach

AdatkezelésiTájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) alapján készült jelen adatkezelési tájékoztató részletesen tartalmazza a Dózsa Gergely Egyéni Vállalkozó (a továbbiakban: "Adatkezelő") tájékoztatását az általa végzett COACHING SZOLGÁLTATÁS nyújtásával összefüggő, illetve marketing célú személyes adatok kezelésével kapcsolatban. 

A kapcsolatfelvétellel összefüggő, adatkezeléssel kapcsolatos elérhetőségeink:

Cím: 1112 Budapest Eper utca 6/a. 

E-mail cím: gergodozsa@gmail.com  

 

 1. A kezelt adatok köre, az adatkezelés joglapja, célja, és az adatkezelés időtartama

A jelen tájékoztató a COACHING SZOLGÁLTATÁS nyújtása során megvalósuló, illetve marketing célú adatkezelés szabályait tartalmazza. Az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk. (1) bek. a) pontja alapján a szolgáltatáson részt vevő személy (továbbiakban: Érintett) hozzájárulása.

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a COACHING SZOLGÁLTATÁS nyújtása érdekében kapcsolatot vegyen fel, illetve a részt vevő Érintetteket a COACHING SZOLGÁLTATÁSON történő részvétel érdekében értesítse, illetve marketing célból a későbbiekben megkereshesse. 

 1. A kezelt adatok 

Az érintett hozzájárulását tartalmazó nyilatkozaton szereplő összes adat, különösen résztvevő neve, lakcíme, elérhetőségi adatai (email cím és telefonszám), esetlegesen munkáltató neve és címe, elérhetőségi adatai (email cím, és telefonszám).

 1. Adatkezelés időtartama

Az adatok a COACHING SZOLGÁLTATÁS nyújtásának időtartama alatt, az Érintett részvételének megszervezése, a szolgáltatás megfelelő nyújtása érdekében a szolgáltatás időtartama alatt, valamint a marketing célú adatkezelés tekintetében az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kerülnek kezelésre. Az Érintett adatait harmadik személynek nem továbbítjuk, azok kizárólag Adatkezelő kezelésében maradnak.

 1. Az Érintett jogai 

Az adatkezelés időtartamán belül az Érintettet az alábbi jogok illetik meg:

 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,

 • helyesbítéshez való jog 

 • adatkezelés korlátozása,

 • törléshez való jog,

 • tiltakozáshoz való jog,

 • hordozhatósághoz való jog.

Amennyiben az Érintett jogaival élni kíván, az magától értetődően az azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek az Érintettel kapcsolatban kell lennie. (Pl. az azonosítás érdekében személyes adatok megadása szükséges, de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet az Érintettet illetően az Adatkezelő kezelni jogosult). 

Biztosítani kell, hogy az Adatkezelőnél elérhető maradjon az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos panasza. Adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 (harminc) napon belül válaszolja meg. 

 1. A hozzájárulás visszavonásának joga

Az Érintett bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. 

 1. A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés.

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése megtörtént, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és 

 • a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:

  • az adatkezelés céljai;

  • a kezelt személyes adatok köre;

  • információ azon címzettekről vagy címzettek köréről, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;

  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

  • az Érintett azon joga, hogy indokolt esetben kérelmezheti az Adatkezelőtől a vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

  • ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

Adatkezelő jelen adatkezelése során automatizált döntéshozatalt, profilalkotást nem alkalmaz. 

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos és arányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe. 

 

A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az az Érintett azonosítását követően emailben juttatja el az Érintetthez a kezelt személyes adatokat és az információkat. (A kérelmében meg kell jelölni, hogy az Érintett személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri).

 1. Helyesbítéshez való jog.

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse a vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

 1. Adatkezelés korlátozása

Az Érintett jogosult, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben bármelyik alábbi feltétel teljesül:

 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenezi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell;

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.  

Az adatkezelés korlátozása esetén, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatkezelő az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen - legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 (három) munkanappal – tájékoztatja. 

 1. Törlés - elfeledtetés

Az Érintett jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok közül valamelyik fennáll:

 • az Érintett visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;

 • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,

 • az Érintett tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre, 

 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A Rendelet alapján törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben alappal feltételezhető, hogy az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette az Érintett valamely megalapozott és jogos kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt. 

 1. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa, a mindekor hatályos tájékoztató a www.dozsagergely.hu és/vagy www.dozsagergelycoaching.hu folyamatosan elérhető. 

Olyan esetben, ha az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Érintettet az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;

 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;

 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást bármikor visszavonhatja,

 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e valamint, hogy az Érintett köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

 • az automatizált döntéshozatal tényéről (különösen profilalkotás esetén), valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan világosan megfogalmazott információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az Érintettre nézve reálisan milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül az Érintettnek hozzá is kell járulnia.

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldásokkal biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről haladéktalanul írásban tájékoztatjuk.

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2019. július 16. napjától érvényes.